انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری مناسب

مفاهیم

"از این که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری توان غلبـه بـر شاخص کل را ندارند، تعجب می کنید؟ علت این است که آنها دنباله روی موج بـازار هستند و در آخر هم قربانی می شوند."

مایکل داگلاس

0Laoclu2aoTsWKrV7KVoo7C5UKmXIEDkZoLDcaY6.png

بسیاری از مردم به شکل غیر مستقیم و ازطریق صـندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری مالک یک سهم می شوند. در برخی از مـوارد ایـن صـندوق‌هـا می‌توانـد جایگزینی برای مالکیت مستقیم سهم به حساب آیند. آیـا بـرای کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری مستقیم نیستند، صـندوق‌هـای سرمایه‌گذاری نوعی توصیه مناسب به حساب می آید؟

مقاله " صندوق های سرمایه گذاری " را مطالعه نمایید.

بسیاری از مردم این گونه فکر می کنـند امـا اینگونه نیست. انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری مناسب نیازمنـد بهره گیری از دانش کافی است. امکان دارد با یک انتخـاب اشتباه تمـام پـول حاصل از بازنشستگی خود را مانند یک اسباب بازی در دستان مدیر صندوقی که درواقع سفته باز است، مشاهده کنید. شاید او فارغ التحصیل از دانشگاه‌های مالی و اقتصادی باشد و زمانی که از وی بابت استراتژی سرمایه گذاری اش سؤال کنید، چیزی شبیه این را به شما بگوید: « به نظر مـن الان زمـان مناسـبى برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اینترنتی است ». پس چگونه می‌شـود یک صندوق سرمایه‌گذاری مناسب را شناسایی کرد؟ در ادامه به برخی از عواملی که باید مدنظر قرار بگیرد، اشاره خواهیم کرد که به شـما در یافتن پاسخ برخی از سؤالات اساسی که در ذهن خود دارید، کمک خواهد کرد. انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری مناسب:

- مدیر صندوق باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد ؟
- مدیر صندوق باید از کدام استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کند ؟
- سبد سهام صندوق مذکور از چه سهامی تشکیل شده است ؟
- اگرمدیر صندوق خارج شود، چه پیامدهایی دارد ؟
- چه هزینه‌هایی وجود دارد ؟

KIy1Gj46AonVuHUT4cUZOMfIasTDsFQ3ZNwJUroP.jpg

 ویژگی‌های یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری

 تنها دلیل سرمایه‌گذاری در یک صندوق، حضور مـدیری شایسته است که نسبت به شما از توانایی بیشتری برای مدیریت سرمایه تان برخـوردار است. چرا که شما فاقد دانش یا زمان کافی برای انجام ایـن کـار هستید. در واقع شما برای حق مدیریت، متحمل هزینه می شـوید و متعاقب آن بایـد انتظـار زیادی داشته باشید. صرف نگاه کردن به عملکرد گذشته صندوق نمی‌توانـد کافی باشد؛ بلکه لازم است از این که آیا صندوق مذکور قصـد ادامـه کـار باهمـان تـم مـدیریتی سابق را دارد، اطمینان حاصـل کـنیـد. اگـر صـندوق سرمایه گذاری دست به تغییر مدیر خود بزند، کنترل و بررسی سـوابق مـدير جدید جزء الزامات است.

استراتژی‌های یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری

 به دنبال کشف استراتژی‌های سرمایه‌گذاری باشید که مدیر صندوق از آنها استفاده می کند. آیا استراتژی‌های او مطابق بـا اسـتراتژی‌هـای شـمـا اسـت؟ درصورت منفی بودن پاسخ، باید بدانید که این صندوق نمی تواند بـرای شـما گزینه مناسبی به حساب آید.

بررسی سبد سهام صندوق

iqNXr8j5OWXEHEhUlAUdCFrIRN1QN0aPEQYvRRlS.jpg

سهام موجود در سبد سهام صندوق را بررسی کنید تا متوجه گران یا ارزان بودن آنها در بازار امروز شوید. با انجـام ایـن کـار مـی تـوان بـه یک درک مناسب راجع به سرمایه گذاری در آن صندوق دست پیدا کرد. سرمایه گذاری در صندوقی که از سهام گران بازار تشکیل شده باشد، دست کمی از خریدن یک سهم گران توسط خودتان ندارد.

خروج مدیر صندوق

 فرض کنیم شما موفق به پیدا کردن صندوق سرمایه‌گذاری مناسبی شده اید که مدیریتی قوی و سهامی با قیمت معقول در سبد سهام خود دارد. سـؤالی که پیش می آید این است که در صورت خروج مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری چه اتفاقی خواهد افتـاد؟ آیـا مـدير جديـد صـندوق همـان استراتژی‌هـای سرمایه‌گذاری گذشته را ادامه خواهد داد؟

هزینه‌ها

هزینه‌ها همان مبالغی هستند که شما بابت بهره‌گیری از مدیریتی حرفه‌ای برای سرمایه خود پرداخت می کنید. اگر اولویت اول شما به هنگام جستجو برای یک صندوق سرمایه‌گذاری مناسب، هزینه‌های کمتر آن باشد، به سمت مسیری اشتباه هدایت خواهید شد. از دیدگاه معتقدان به فرضیه بازار کارا اگر مدیر صندوقی کاملاً روی هزینه‌ها متمرکز شود، نکته مثبتی به نظر می آید.

IyJE8UWtZC1lcNt4HYmHpJID6atbMV2GLBSHDwXc.jpg

آنها تصور می کنند که تنها راه رقابت کردن، عرضه با قیمتی کم است. تنها حالتی که شاید دیدگاه آنها منطقی به نظر برسد، زمانی است که شما اعتقاد داشته باشید که کسب بازدهی فراتر از بازده شاخص کل امری محال باشد و در صورت داشتن مهارت‌های سرمایه‌گذاری هم شـما موفق نخواهید شد. بهره گیری از کیفیت مناسب، هزینه بر است. این حق یک مدیر ماهر است تا بابت کیفیت خدماتش حق‌الزحمـه بیشتری دریافت کند و این مسئله در اقتصاد بازار آزاد چیزی کاملاً طبیعی به حساب می آید.

مقاله " انواع صندوق های سرمایه گذاری " را مطالعه نمایید.

البته بین دو صندوقی که از لحاظ کیفی سطح برابری داشته باشند قیمت کمتر از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود . یک مدیر توانمند باید به دستمزد بر اساس عملکرد تمایل داشته باشد . به طور حتم زمانی که مشتری پول خوبی پرداخت کند، او هـم تمایل بیشتری بـرای عملکرد و بازدهی مناسب خواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص

به احتمال فراوان کسی که از سرمایه گذاری یا حتی فکر کردن درباره سهام نفرت داشته باشد، به سراغ این مقاله نخواهـد آمـد. اگر چنین کسانی را می شناسید، می توانید به آنهـا سـرمایه گذاری در صندوق هـای مبتنی بر شاخص را پیشنهاد کنید. این نوع از سرمایه گذاری می تواند بی خبـری کـاملی از هیاهوی بازار، نداشتن هرگونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری یا تحـت تأثیر قرار نگرفتن از تصمیمات یک مدیر بی کفایت صندوق را بـرای شـما فراهم کند.

qnDfd7jBp9aaSbN9Yjb0vzlBY1Wz2fPTdw6NN6hy.jpg

در یک صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص :

- مدیران بی کفایت قدرت اجرای تصمیمات اشتباه خود را ندارند.
- هزینه‌های کارمزد مدیریت کمتر از سایر صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری است.

بازدهی این صندوق مطابق با شاخص بازار سهام است. با رشد بازار، بازدهی صندوق افزایش پیدا خواهد کرد و بالعکس. نگاه سرمایه‌گذار به این صندوق باید نگاهی بلند مدت باشد؛ چرا که هیچ کس نمی دانـد در کوتـاه مـدت چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد.

به هنگام انتخاب یک صندوق توجه شما باید به هزینه‌های آن باشد و به دنبال این باشید تا کمترین هزینه ممکن را متحمـل شـوید. شـما مجبـور بـه پرداخت هیچ هزینه‌ای بابـت مهـارت مـدیران صندوق نیستید؛ چـرا کـه مدیریت کردن این صندوق‌ها کار پیچیده ای نیست و حتی یک رایانـه هـم کم و بیش توانایی انجام این کار را خواهد داشت. این صندوق‌ها تنهـا بـه آن دسته از کسانی که هیچ گونه تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند، توصیه می شود. این گزینه نمی تواند بـرای افرادی که در این سایت مقاله‌های مرتبط با استراتژی‌های اثبات شده در دوره‌های مختلف را فرا گرفتـه‌انـد جایگزین مناسبی باشد.

 

برچسب‌ها:

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©