حق تقدم سهام و روش های استفاده از آن

مفاهیم

در بازار بورس و سرمایه واژه "حق تقدم سهام" بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. حق تقدم سهام از جمله مواردی است که بعد از افزایش سرمایه شرکت‌ها، سهامداران را درگیر خود می‌کند. افزایش سرمایه یک فرآیند مالی برای شرکت‌های بورسی است که به وسیله آن می‌توانند بودجه مورد نیاز خود را تامین نمایند.

مقاله " مفهوم افزایش سرمایه " مطالعه شود.

حق تقدم سهام چیست؟

هنگام افزایش سرمایه در یک شرکت، به نسبت درصد افزایش سرمایه، تعداد سهام نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران می‌باشد. از همین رو، در این روش از افزایش سرمایه، شرکت اوراقی را تحت عنوان "حق تقدم سهام" منتشر می‌کند؛ اولویت خرید این برگه سهام با سهامداران فعلی شرکت می‌باشد و با توجه به سهام فعلی شرکت، تعداد مشخصی "حق تقدم سهام" به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. به عبارتی دیگر، به منظور حفظ منافع سهامداران فعلی شرکت، قانونی وضع شد که بر اساس آن، چنانچه یک شرکت سهام جدیدی را برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام اولویت دارند. به این اولویت، حق تقدم خرید سهام گفته می‌شود. از قانون ذکر شده با نام "قانون تجارت" یاد می‌کنند.

گواهی حق تقدم سهام

بعد از تصویب افزایش سرمایه در مجمع، یک فرم برای سهامداران ارسال می‌شود که در صورت تمایل به استفاده از حق تقدم، این فرم را پر می‌کنند و در مهلت مقرر برای شرکت ارسال می‌نمایند؛ به فرم ارسال شده از سمت شرکت، گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می‌شود. در این فرم اطلاعات افزایش سرمایه مشخص است و مهلت تکمیل و ارسال این فرم محدود و به مدت 60 روز می‌باشد. پس از تکمیل و ارسال این فرم و پرداخت مبلغ اسمی به حساب شرکت، سهام جدید به نام آن‌ها صادر می‌شود.