آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 18

نرم افزار

معرفی ترکیبات

تاثیر چرخه‌های نجومی بر بازار سهام یکی از مبهم ترین پدیده‌های طبیعی است که از خیلی جهات ابهام دارد. قبل از هر چیز، تجربه ده ساله من (نویسنده کتاب) در زمینه‌های مالی، بطور قطعی نشان می‌دهد که قابل اعتمادترین خطوط پیش بینی، از الگوهای نجومی بدست آمده‌اند. همچنین این پدیده برای جامعه علمی نیز مبهم می باشد. بطوریکه نمی توانند این موضوع را بپذیرند و البته نمی توانند عدم وجود این تاثیر را نیز اثبات کنند. این موضوع برای جامعه منجمین احکامی نیز به همان اندازه مبهم می باشد، زیرا غالبا احکام نجوم کلاسیک برای اطلاعات مالی صدق نمی کنند. بنابراین بهترین روش، مطالعه این قبیل پدیده‌ها بدون درنظر گرفتن فرضیات اولیه و هر گونه پیش داوری می باشد. آنچه که اکنون به آن می پردازیم، مطالعه چرخه‌های نجومیست.

این درس را با معروف ترین چرخه نجومی یعنی سیکل سالیانه، شروع می کنیم. سیکل سالیانه با یک دور عبور خورشید از همه بروج زودیاک، شکل میگیرد. از هزاران سال پیش این سیکل برای بشر شناخته شده است. در حقیقت، ما از این سیکل برای اندازه گیری زمان استفاده می کنیم. ما به شما نشان می دهیم که سیکل سالیانه، چگونه برای آنالیز اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات شاخص داو جونز را از 1885 تا سال 2006 دانلود کنید. برای نمایش سیکل سالیانه روی دکمه "Astronomy" کلیک کنید. تصویر زیر اجرا می شود: