مربی معامله گری - قسمت 2

معامله گری

رابطه اعتماد به نفس و معامله گری

معامله گری یکی از چالش برانگیزترین مشاغل است، چرا که معاملـه‌گـران هـر روز در شرایطی که تحت کنترل آنان نیست کار می کنـند. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که یک اصل مهم در شکل گیری اعتمادبه نفس، داشـتـن حـس کارآمـدی شخصی است؛ احساس این که می توانید بر نتایجی که بـرای شـمـا مهـم هستند، کنتـرل داشـته باشید؛ اما چطور می‌توانیم به عنوان یک معامله گر اعتمادبـه نـفـس خـود را حفظ کنیم در حالی که نمی توانیم کنترلی بر میزان سود معاملات خود در هر روز داشته باشیم؟

5z86e3d63RuV3kfQYtl1v1Z8BWN3cQYecQXV1y3R.jpg

اخیراً معامله‌گری با من تماس گرفت و ابراز کـرد کـه از نحـوه عملکـرد معاملاتی خود ناامید و سرخورده است. علی رغم این که می تواند هم جهت با بازار، معاملات خـوبی انجام دهد، هنگام اصلاح های سریع و کوتاه بازار از معاملات با زیان خارج می شود. زمانی که کارنامه معاملاتی او را مرور می کردیم، متوجه شدیم که میانگین سـود معاملات برنده بیش از میانگین زیان معاملات بازنده است؛ در حالی کـه تعـداد معاملات بازنـده به مراتب بیشتر از تعداد معاملات برنده هستند. تعداد معاملات بازنـده زیاد، باعـث از بین رفتن اعتمادبه نفس معامله‌گر شده بودند.

پس مشکل کجا بود؟

اگرچه این معامله‌گر می توانست جهت حرکت بازار را به درستی تشخیص دهـد امـا از آنجاکه با حجم کامل وارد معامله میشد، نمی توانست حرکت اصـلاحی بـازار را تحمـل کند و قوانین مدیریت سرمایه اش به او گوشزد می کردند که او بیش از ایـن تـوان بـاقی ماندن در معامله را ندارد؛ در نتیجه کنترل معاملات را از دست میداد و این بازار بود که کنترل او را به دست می‌گرفت. در چنین شـرایطی تعجـب آور نیست اگـر معاملـه‌گـر اعتمادبه نفس خود را از دست بدهد.

کلید بازیابی اعتمادبه نفس در چنین مواقعی، تغییر نقطه تمرکز از سود یا زیان بـه فرآیند معامله‌گری است. برای او قانون معامله با یک حجـم را در نظـر گـرفتیم، بـدین ترتیب که او تنها اجازه داشت با یک حجم وارد معامله شود (حداکثر حجـم معـاملاتی او سه حجم بود )؛ در ادامه اگر بازار در مسیر مورد نظر او حرکت می‌کرد و سپس اصـلاحی انجام میداد، اجازه داشت در انتهای اصلاح، حجم دوم را به معامله اضافه کند. اگر بازار مسیر موردنظر او را پیش نمی گرفت، با زیان اندکی از معامله خارج می شد که در این حالت تنها با یک سوم از حجم معاملاتی سابق در بازار حضور داشت. معامله‌گران نمی توانند کنترلی بر حرکت‌های بازار داشته باشند، اما می‌توانند حجم معاملات خود را کنترل نمایند. تمرکز بر فرآیند معامله‌گری حس کارآمدی شخصی فرد را بالا می برد که برای بازیابی اعتمادبه نفس این معامله‌گر نیز ضروری بود.

"شما شیوه معامله‌گری خود را کنترل کنید، بازار زمان و نحوه پرداخت سود به شما را کنترل خواهد کرد."

b7EFmE0m0ghKxD3aKuK0dks9EITLJYSjOlAzTP5B.jpg

یکی از دلایل اهمیت معامله گری بر طبق قوانین ایـن اسـت کـه شـمـا نمـی توانیـد کنترلی بر مقدار سود و زیان معاملات خود داشته باشید، اما می توانیـد میـزان پایبنـدی خود به قوانین معاملاتی را کنترل کنید. بدین ترتیب تمرکـز شـما از کسـب سـود بـه معامله گری صحیح تغییر خواهد کرد. با تمرکز بر فرآیند معامله‌گری، هر بار که قانونی را رعایت می‌کنید و هر بار که معامله خوبی انجام می دهیـد، خـود یک تجربه موفـق محسوب می شود. با گذشت زمان، نتایج معاملاتی شما نیز سودده خواهند شد (البته اگر قوانین معاملاتی که در نظر گرفته‌اید درست باشند) و اعتماد به نفس شما نیز با به دست آوردن تسلط و کنترل، افزایش می یابد.

بسیاری از معامله گران، اعتماد به نفس را با تفکر مثبت اشتباه می گیرند. بـا داشـتـن اعتمادبه نفس، انتظار نداریم بهترین نتیجه را به دست آوریم؛ امـا در عمـق وجـود خـود میدانیم که می‌توانیم از پس بدترین شرایط برآییم. در دوره‌های تکاوری ارتش، سربازان جدیدالورود در معرض سخت ترین شرایط فیزیکی قرار میگیرند، اما با پایان دوره آموزش، آنها عمیقا به این باور می رسند که می توانند از پس هر شرایطی در جنگ برآیند. شما نیز باید با معاملات و دوره‌های زیانده خود در بازار مانند یک دوره تکاوری برخورد کنید.

معامله‌گری که اعتمادبـه نفـس دارد میداند که در صورت فعال شدن حد زیانش مشکلی با آن نخواهد داشت. او مـی دانـد که زیان بخشی از بازی است و می دانـد که حتی اگر بهتـرین ایـده‌هـای معاملاتی نتیجه بخش نباشند، در مقابل بهترین اطلاعات را در مـورد بـازار بـه دست آورده است. داشتن حس اعتمادبه نفس ، گستاخی نیست ؛ بلکـه حـس آرامـش بخشی اسـت بـا ایـن مضمون که : "من قبلاً هم در این شرایط بودم و توانستم از پس آن برآیم."

نکته راهنمای مربی گری

اگر در معامله‌ای زیان کردید، یادداشتی دقیق برای خود بنویسید و در آن اشتباهی را که اتفاق افتاده بود و دلیل آن اشتباه و راهکار شما برای جلوگیری از تکرار آن را توضیح دهید. سپس یادداشت را برای دوست معامله‌گری بفرستید تا پایبندی شما را به مفاد آن یادداشت در آینده جویا شود. با این روش معامله‌گر زیان معاملاتش را می پذیرد و آن را فرصتی برای ارتقا و رشد شخصی تبدیل می کند و تا زمان اصلاح این اشتباه، مسئله را کنار نمی گذارد.


برگرفته از کتاب " مربی معامله‌گری روزانه " - نوشته برت استینبارگر

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©