آشنایی با صورتهای مالی

بنیادی


صورتهای مالی از مواردی است که تحلیلگران بنیادی به آن استناد کرده و بر اساس آن تحلیل های خود را انجام میدهند. بنابراین آشنایی با صورتهای مالی از ملزومات تحليـل بنیادی است . به طور کلی سه صورت مالی اصلی برای هر شرکت منتشر می گردد :

۱ - صورت سود و زیان
۲- ترازنامه
۳- صورت جریان وجوه نقد

در این مقاله صورت های سود و زیان، بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و با ذکر مثالی به نحوه تحليـل آن خـواهیم پرداخت و شما را با این صورتها آشنا میکنیم. لازم به توضیح است که اغلب عملیات تحلیل و پیش بینی سودآوری شرکتها با داشتن اطلاعات صورت سود و زیان انجام می شود، ولی کار دو نوع دیگر صورتهای مالی نیز در مقاله های بعدی توضیح داده خواهند شد. صورتهای مالی مذکور برای دوره های مالی مختلف سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه ممکن است ارائه گردد ولی مبنای اصلی تحلیل بر اساس صورتهای مالی سالانه است که در اینجا نیز به طـرح صـورت هـای مـالی سالانه خـواهیم پرداخت.